توافق در صورت تبدیل شدن به قطعنامه نیازی به تصویب مجالس ندارد