معرفی راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره «قاب‌های بهشتی»