شرايط ويژه سربازي براي افراد فعال در شرکت هاي دانش بنيان