جرايم مهم استان يزد توسط کارگروه تخصصي ميان رشته اي علت شناسي مي شوند