وزیر علوم: با قراردادهای سوری پول مردم را بالا کشیدند