23 اردیبهشت؛ آغاز سومین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی