انتقاد از کی‌روش کار دست مایلی‌کهن داد/ حاجی مایلی اخراج شد