دربمباران منازل مسکونی السده در استان اب یمن 20 شهروند مجروح شدند