آقامحمدی: ادبیات آمریکایی‌ها در مذاکرات، فضای برابر را به ذهن متبادر نمی‌کند