مرکز اسناد، اعتماد عمومی برای حفظ هویت ملی را جلب کند