عدم اطلاع رسانی از خدمات اورژانس، موجب سلب اطمنیان مردم می شود