«می‌خورد بر بام خانه» نماینده سینمای ایران در یک جشنواره سینمایی