سردار کمالی: شرط سربازی برای دریافت گواهینامه پابرجا خواهد ماند