بازديد مهندس عبدالهي از مراکز فعال شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر درروزهاي جمعه