2هزار و 500 ميليارد تومان هزينه تکميل مجموع پروژه ها/ ساخت 360 کيلومتر خط لوله براي انتقال گاز