انتصاب در شورای همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه هایتک کرمان