دل پیرو: یووه با کار تیمی می تواند رئال را حذف کند