تصمیم شورای اکران برای نمایش عمومی «قصه‌ها» مبارک است