گرمی در حوزه گردشگری و اقتصادی آماده جذب سرمایه گذاران است