نماینده مجلس: دولت برای ایجاد فضای مطلوب علم آموزی درکشور تلاش می کند