رییس سازمان ملی استاندارد: رویکردهای جامعه محور اولویت استاندارد است