زارعی: تئاتر دینی می‌تواند بستر مناسبی برای مخاطب‌شناسی تئاتر باشد