زائری: با وجود این تلویزیون، وجود حجاب معجزه است/ سرگرم حجاب شدیم