معین و اطاعت انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس را افتتاح می‌‌کنند