کواچ: بیشترین تلاش‌مان را برابر روسیه به نمایش می‌گذاریم/ تشکری و قراء در سطح معروف نیستند که با آن