۱۱ هزار طرح اشتغال مددجویی در خراسان شمالی فعال است