نفرات انتخابی اسکیت فری استایل انتخابی کشور در نجف آباد مشخص شدند