هیات های ورزشی شهرستان البرز موظف به ارایه برنامه های فرهنگی شدند