وزیر انرژی آمریکا: معامله خوبی با ایران خواهیم داشت