برنامه‌ای برای تغییر سهمیه‌بندی سوخت خودروها وجود ندارد