دولت به دنبال کاهش تفاوت‌‌های آموزش‌وپرورش با سایر دستگاه‌هاست