رئیس‌جمهور موافق ماندن کی‌روش است وزارت ورزش نه/روحانی هم سکه داد