کمبود دستگاههای تولید داروهای گیاهی در کشور/ بیش از 400 آنالیز گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی ا