از انتقادها برای حضور در نشستی حزبی تا برنامه های دولت در صورت رفع تحریم ها