جنگ ناجوانمردانه یمن حمله حکومت تازه‌کاری است که مسائل سیاسی را نمی‌فهمد/بمباران مردم نشانه قدرت ن