انتقاد دوباره قلعه نویی از ملی پوشان به خاطر خسرو!