گزارش فلسطینی‌ها از مرگ عرفات فردا به شور گذاشته می‌شود