توانمندی‌ ذاتی استان‌ها پایه اصلی تفکر در اقتصاد دانش بنیان