دستور ویژه در باشگاه استقلال؛ کسی به تیموریان فحاشی نکند