عضو کمیسیون بودجه: دولت بیش از آنچه به دنبال خروج از رکود باشد، ثبات‌سازی کرده است