تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین عازم ترکیه شد