بیش ازیکهزار نفر درمرکز فنی وحرفه ای گناوه آموزش نفت وگاز دیدند