آل سعود بدانند همانند صهیونیستها شکست سنگینی را متحمل خواهد شد