سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیازمند ۲۰ میلیارد تجهیزات سخت افزاری است