برگزاری بزرگترین گردهمایی مهندسان مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر