عرضه لوح های نایاب هنری و تاریخی در غرفه کتابخانه مجلس