مرگ خاموش تاریخ/ کمر پل آق قلا زیر بار مرمت غیر اصولی می شکند