صادرات گاز به اروپا اولویتمان نیست/ تولید روزانه 5.7 میلیون بشکه نفت تا سال 2018