مدال آور کشورمان: وزارت هدایتی را تخریب می کند چون در مسیر رضایت آنها گام برنمی دارد