تجمع کارگران کنتور سازی ایران در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق